Yhteistyö on tulevaisuuden muutosvoima

Yhteistyö edellyttää halua ajatella ja toimia yhdessä. Halua ajatella uudella tavalla. Tavoitteellisella yhteistyön fasilitoinnilla voidaan herättää myönteistä tulevaisuususkoa, joka mahdollistaa tarvittavat innovaatiot. Yhteinen tavoite, asenne ja tunnistettu merkitys luovat tulevaisuuden muutosvoiman, purposen.

Ihmiskunta on läpi koko olemassa olonsa edennyt harppauksin ja kulkenut läpi heimokauden, maanviljelyn, tieteellisen ja teollisen aikakauden ja niin edelleen. Kaikki vaiheet ovat tuoneet mukanaan läpimurtoja teknologian, toimeentulon hankkimisen, yhteiskuntaa sääteleviin vallanrakenteisiin, uskonnollisiin ja hengellisiin ajattelutapoihin, sekä moneen muuhun. Yksi näkökulma on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle. Olemme jokaisessa kehitysvaiheessa, harppauksessa, tehneet läpimurron tavassamme tehdä yhteistyötä (lähde Frederic Laloux: Reinventing Organizations).

Elämme tällä hetkellä voimakasta muutosten aikaa. Seuraava harppaus on kulman takana.

Parhaat aikaa ja haasteita kestävät ratkaisut syntyvät yhteisen, ajattelua muovaavan ja vaiheittain etenevän prosessin kautta. Yhteistyön perustaksi tarvitaan yhteinen tavoite, jonka kaikki osapuolet kokevat merkitykselliseksi ja ovat valmiita tekemään työtä sen eteen. Asenteen, joka motivoi ajatella ja toimia yhdessä. Se edellyttää uskoa siihen, että yhteistyön kautta syntyy enemmän kuin vastakkain asettumalla – merkityksen. Yhteistyöllä voidaan saavuttaa tuottavuutta, innovaatioita ja ratkaisuja monimutkaisiinkin ongelmiin. Tavoitteellisella yhteistyön fasilitoinnilla voidaan herättää myönteistä tulevaisuususkoa, joka mahdollistaa tarvittavat innovaatiot. 

Tämän päivän komplekseja haasteita koskettava tavoite liittyy maailmanlaajuisen Agenda2030 toimeenpanoon. On aika valjastaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen kaikki se ymmärrys, mitä dna:mme on koottuna yhteistyön merkityksestä. Miksi? Koska se mahdollistaa entistä paremman kyvyn vastata muuttuvan liiketoimintaympäristön tarpeisiin – ja koska se on ainut keino säilyttää kasvot vastuullisena toimijana tulevaisuuden asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 

Yhteiskehittä­minen on ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä. Kehittämisen kohteena voi olla hyvinkin erilaisia asioita, kuten esimerkiksi palvelu, prosessi, tuote, strategia tai toimintatavat. Yritysten kohdalla kova kilpailu on luonut painetta yhä tiiviimmälle asiakkaiden ja sidosryhmien mukaan ottamiselle yrityksen, sen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Yhteiskehittäen pystytään luomaan merkittävää ja kestävää kilpailuetua. Yhteiskehittäminen myös mahdollistaa ketterän siirtymän kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Aidosti kestävää yhteistyötä voi merkittävästi edistää osaavalla fasilitoinnilla.

 ”Mielenmallimme johtavat meidät usein harhaan. Kun uudelle ei ole vielä sanoja, riski hahmotusvääristymille kasvaa. Systeemisessä siirtymävaiheessa on olennaista herkistyä kysymään ennen toimintaa: miksi?” Näillä sanoin kuvaavat Olli-Pekka Heinonen ja Hermanni Hyytiälä ansioituneessa blogitekstissään ”Viidakon rakentamisen vaikeus” käsillä olevan muutoksen ydintä ei niinkään kompleksien haasteiden vaan muutosvoiman tulokulmasta. ”Tässä ajassa ihmisen rooliksi kiteytyy yhteisen tahdon kanavoiminen tilannekohtaiseksi toiminnaksi, toisen ihmisen kohtaaminen syvällisesti, luovuus ja ilmiöiden hahmottaminen systeemisesti. Hahmotustavassa on yksi suuri puute: se ei ota huomioon eri osien välisiä moninaisia keskinäisriippuvuuksia, jotka muodostavat jatkuvasti muuttuvan systeemisen kokonaisuuden – elämää täynnä olevan viidakon. Tässä ajassa yksi keskeinen kysymys on se, kuinka ja millaisten hahmotusprosessien myötä ihmisten organisoituminen tapahtuu.”

Käsillä olevassa kehitysvaiheessa, harppauksessa, joka ei tällä kertaa koske vain ihmiskuntaa vaan myös tapaamme hahmottaa keskinäisriippuvuuden muun ympäristön kanssa, olemme ehkä tekemässä läpimurtoa tavassamme tavoitella menestystä. Ei vain omaa menestystämme vaan maailmanlaajuiset keskinäisriippuvuudet huomioivaa yhteistä menestystä, joka mahdollistaa toimintamme tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä.

Yhteistyöllä, joka perustuu kysymykselle ”miksi” voidaan saavuttaa tuottavuutta, innovaatioita ja ratkaisuja – sekä myönteistä tulevaisuususkoa, joka muuttaa mielenmallejamme siitä, mikä voi olla mahdollista. Uskomme, että yritykset jotka tunnistavat roolinsa kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanossa, ovat tulevaisuuden merkityksellisiä työnantajia, sidosryhmiä ja palveluntuottajia. Tässä muutospolulla olemme apunasi. 

Yhteistyössä,

Mari Romppanen & Silja Huttunen

Kirjoittajat ovat Toimisto2030 Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Mari ja Silja ovat yhteistyön fasilitoinnin ammattilaisia, joiden työkalut positiivisesta psykologiasta, sosiaalipsykologiasta ja palvelu­muotoilusta mahdollistavat uudenlaista yhdessä oivaltamista.

Ota yhteyttä