0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Agenda 2030

Mikä on Agenda 2030?

Toimisto2030 nimi viittaa maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaavaan YK:ssa vuonna 2015 sovittuun globaaliin toimintaohjelmaan Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat samat kaikille maailman maille ja se korostaa tavoitteiden keskinäisriippuvuutta. 

Toimisto2030 toiminnan tiekarttana on YK:n kestävän kehityksen maailmanlaajuinen toimenpideohjelma Agenda 2030, jonka pyrkimyksenä on ehkäistä ilmastonmuutosta ja lisätä toimialat ylittävää yhteistyötä kestävän tulevaisuuden luomiseksi. Missiomme on auttaa yrityksiä asemoimaan toimintansa kestävän kehityksen eli Agenda 2030 tavoitteisiin.

Kuinka Agenda2030 muovaa ja edistää liiketoimintaa?

Tämä yhteinen agenda koskettaa ja vaatii toimia meiltä kaikilta, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Miksi Agenda2030 tavotteet tulisi sisällyttää kaikkien yritysten liiketoimintastrategiaan alasta riippumatta?

Vastuu Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamisesta on maiden hallituksilla, mutta yritykset ovat avainasemassa vauhdittamassa kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää muutosta. Yritykset vaikuttavat esimerkiksi minimoimalla toimintansa negatiiviset ympäristövaikutukset ja huolehtimalla työntekijöiden hyvistä työoloista.

Toimisto2030 ja Agenda 2030

Keskinäisriippuvuudella tarkoitetaan, että tavoitteita edistettäessä huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset muihin tavoitteisiin. Ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä tarkastellaan kokonaisuutena.

Tulevaisuuswebinaarit

Onnistunut Agenda2030:n toimeenpano edellyttää siis jatkuvaa yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Toimisto2030 kiihdyttää yritysten sisäistä ja välistä yhteistyötä tulevaisuustyöskentelyn ja yhteiskehittämisen fasilitoimalla. Autamme yrityksiä tunnistamaan nykytilan, nimeämään arvojen mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet ja sitoutuneen etenemisen niitä kohti. Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössämme ja tämän lisäksi tunnistaneet viisi olennaisinta tavoitetta toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta.

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Perinteisillä keinoilla ei ole pystytty ratkaisemaan kestävyyskriisiiä. Yhteiskuntavastuun kehittäminen ja jatkuva kasvu vaativat laajemman ymmärryksen kestävän kehityksen keskinäisriippuvuuksista.

 

 

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kestävän kehityksen keskinäisriippuvuuksien ymmärtäminen edellyttää yhteistyön uusintamista. Tulevaisuusajatteluun perustuva yhteistyön rakentaminen ei keskity keskinäiseen kilpailuun vaan kestävien tavoitteiden kirittämiseen.

 

12 Vastuullista kuluttamista

Vastuullinen kuluttaminen ei tarkoita vain kestävästi tuotettuja tuotteita, vaan myös siirtymää enenevissä määrin palveluliiketoimintaan, sekä planetaaristen kasvun rajojen hahmottamista. Lisääntynyt tietoisuus omista arvoista ja valinnoista auttaa sietämään ilmastokriisin aiheuttamaa epämukavuutta ja epävarmutta.

 

13 – Ilmastotekoja

Tavoitteet tarvitsee tekoja. Autamme katsomaan nykyhetkeä pidemmälle jotta tekemämme teot ilmaston ja luonnon puolesta ovat riittäviä – myös tuleville sukupolville. Yritykset ovat avainasemassa mahdollistaa kuluttajien päivittäiset ilmastoteot.

 

17 – Yhteistyö ja kumppanuus

Ei ole merkityksetöntä kuinka yhteistyötä rakennetaan. Osaamisemme sosiaalipsykologisesta ryhmienvälisen yhteistyön rakentamisesta vahvistaa kumppanuuksia ja yritysverkostoja.

Kuinka lähteä liikkeelle?

Maapallon tulevaisuuteen vaikuttaminen voi tuntua niin isolta asialta, että siihen on vaikea tarttua. Isotkin muutokset saavat alkunsa pienistä teoista. Yrityksen tulevan menestyksen kannalta on oleellista tiedostaa, että huolimatta siitä mikä yrityksen ydinbisnes on, sen arkisilta tuntuvat teot ja valinnat linkittyvät monella tapaa siihen, millaista arkea muualla maailmassa eletään ja miten ympäristö kestää ihmisten toimia. Kestävän tulevaisuuden rakennuspalikat ovat kaikkien käsissä ja yhdessä rakentamalla saadaan aikaan ratkaisuja jotka muovaavat maailmaa.