0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Agenda 2030

Mikä on Agenda 2030?

Toimisto2030 Oy:n nimi viittaa maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaavaan YK:ssa vuonna 2015 sovittuun globaaliin toimintaohjelmaan Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka meidän tulee yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat samat kaikille maailman maille ja se korostaa tavoitteiden keskinäisriippuvuutta. 

Tämä maailmanlaajuinen toimenpideohjelma, Agenda 2030 toimii tiekarttanamme. Missiomme on auttaa yrityksiä asemoimaan toimintansa kestävyysmurroksessa Agenda 2030 tavoitteisiin ja toimeenpanna siten aidosti vastuullista liiketoimintaa.

Kuinka Agenda2030 muovaa ja edistää liiketoimintaa?

Tämä yhteinen agenda koskettaa ja vaatii toimia meiltä kaikilta, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Miksi Agenda2030 tavoitteet tulisi sisällyttää kaikkien yritysten liiketoimintastrategiaan alasta riippumatta?

Vastuu Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamisesta on maiden hallituksilla, mutta yritykset ovat avainasemassa vauhdittamassa kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää muutosta ja luomalla kestävyysmurroksessa uudenlaisia ratkaisuja. Yritykset vaikuttavat esimerkiksi minimoimalla toimintansa negatiiviset ympäristövaikutukset, huolehtimalla työntekijöiden ja arvoketjun hyvistä työoloista, sekä kartoittamalla oman toiminnan myönteiset vaikutukset ja vaikuttavuustavoitteet.

Toimisto2030 ja Agenda 2030

Keskinäisriippuvuudella tarkoitetaan, että tavoitteita edistettäessä huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset muihin tavoitteisiin. Ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä tarkastellaan kokonaisuutena.

Tulevaisuuswebinaarit

Onnistunut Agenda2030:n toimeenpano edellyttää siis jatkuvaa yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Toimisto2030 kiihdyttää yritysten sisäistä ja välistä yhteistyötä tulevaisuustyöskentelyn ja yhteiskehittämisen fasilitoimalla. Autamme yrityksiä tunnistamaan nykytilan, nimeämään arvojen mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet ja sitoutuneen etenemisen niitä kohti. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjoamme myös vastuullisuuden brändi- ja viestintätyön. Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössämme ja tämän lisäksi tunnistaneet viisi olennaisinta tavoitetta toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta.

Kuinka lähteä liikkeelle?

Maapallon tulevaisuuteen vaikuttaminen voi tuntua niin isolta asialta, että siihen on vaikea tarttua. Isotkin muutokset saavat alkunsa pienistä teoista. Yrityksen tulevan menestyksen kannalta on oleellista tiedostaa, että huolimatta siitä mikä yrityksen ydinbisnes on, sen arkisilta tuntuvat teot ja valinnat linkittyvät monella tapaa siihen, millaista arkea muualla maailmassa eletään ja miten ympäristö kestää ihmisten toimia. Kestävän tulevaisuuden rakennuspalikat ovat kaikkien käsissä. Vain yhdessä rakentamalla saadaan aikaan ratkaisuja jotka muovaavat maailmaa.