0440-362836 silja@toimisto2030.fi

Sota, kuivuus, nälänhätä, bensahintojen nousu, ruoan saatavuusongelmat, työtaistelut, mielenterveysjonot, vanhustenhoito ja myrskytuhot. Nyt tapahtuu isoja asioita ja vauhdilla. Ja sen myötä maapallon tulevaisuuteen vaikuttaminen voi tuntua niin isolta asialta, että siihen on vaikea tarttua.

Isotkin muutokset saavat alkunsa pienistä teoista, jotka ovat osa kokonaisuutta. Onkin tärkeä tietää, että kaikki maailman maat ovat sitoutuneet edistämään Agenda2030 vastuullisuuden toimenpideohjelmaa. Ja se koskettaa meitä kaikkia. Tässä blogissa kerromme miksi.

Toimisto2030 Oy:n nimi viittaa maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaavaan YK:ssa vuonna 2015 sovittuun toimintaohjelmaan Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka meidän tulee yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat samat kaikille maailman maille ja se korostaa tavoitteiden keskinäisriippuvuutta. On selvää, että mikään yksittäinen taho ei pysty edistämään kaikkia tavoitteita. Sen vuoksi ohjelman tunteminen on välttämätöntä, jotta pystyy tunnistamaan ne tavoitteet, joita omassa toiminnassa voi edistää.

Tämä yhteinen agenda koskettaa ja vaatii toimia kaikilta, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Miksi Agenda2030 tavoitteet tulisi sisällyttää kaikkien yritysten liiketoimintastrategiaan alasta riippumatta?

Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ilmastoturvallisuuden sopeutumista ja varautumista edistävä TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo (2022) on todennut, että ensimmäistä kertaa historiassa ihmiskunnalla on yhdessä sovittu päämäärä ja siihen nimetyt toimenpiteet. ”Siksi Agenda2030 on myös liiketoiminnan viitekehys.”

Ei siis keksitä pyörää uudelleen vastuullisuudesta puhuttaessa, vaan hyödynnetään maailmanhistorian kattavinta toimenpideohjelmaa – ja viedään konkretiaan.

1. Yksittäisen ihmisen merkityksellinen elämä kytkeytyy siihen mitä maailmassa tapahtuu

Arvot, tavoitteet, ja arvojen ja tavoitteiden välinen yhteys toteutuu arjessa. Käytännössä siis siinä, missä kaupassa asioin, mitä tuotteita ostan, miten äänestän ja mitä tavoitteita toteutan työssäni ja vapaa-ajalla. Puolestaan arvoristiriidat, tavoitteiden epäselvyys ja päälleliimatut lupaukset kuormittavat ja aiheuttavat arvojen ja ihmisryhmien vastakkainasettelua.

Ihan jokapäiväisessä arjessa meitä koskettaa ja liikuttaa erilaiset asiat. Työhyvinvointi, laadukas vanhustenhoito, pakolaisten auttaminen, rauhantyö, markkinan vakauttaminen ja muuttuvaan ilmastoon sopeutuminen vaativat kaikki toimintaa. Mikäli asemoimme tavoitteet vähentyvien resurssien tilanteessa vastakkain, keikutamme laivaa entisestään. Mikäli teemme yhteistyötä, voimme vahvistaa kokonaisuutta jonka tavoitteena on kaikille kestävä tulevaisuus. ”Ketään ei jätetä.” (ks. Green deal vihreän siirtymän rahoitusohjelma)

On huojentavaa tietää, että koronavuosien aikana yksilötasolla pyrkimys merkitykselliseen elämään on lisääntynyt (ks. Arto O. Salonen, 2022). Jatkuva elämisen liike – ja suunta jota kohti me kuljetaan – lähtee yksilöistä jotka tekevät arvojensa mukaisia valintoja. Voimme vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan (ks. Sitra, 2022).

2. Yrityskulttuuri voi vahvistaa tai heikentää yksittäisten ihmisten motivaatiota vaikuttaa

Mikä on se mitä me yhdessä saadaan aikaan? Miten se tehdään näkyväksi? Millaisia valinnan paikkoja tarjoamme kuluttajille ja työntekijöille? Mitä ovat ne nimenomaiset vastuullisuuden tavoitteet, joita me voimme edistää? Kuinka varmistamme sen, että muille tavoitteille ei tuoteta haittaa?

Vastuu Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamisesta on maiden hallituksilla, mutta yritykset ovat avainasemassa vauhdittamassa kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää muutosta ja luomalla kestävyysmurroksessa uudenlaisia ratkaisuja. Se vaatii fokusta ja pitkäjänteisyyttä ja siinä Agenda2030 tuntemus on välttämätöntä – jotta osaa valita oman paikkansa toimia.

Esimerkkeinä yritysten tavoista vaikuttaa ovat esimerkiksi oman toiminnan negatiivisten ympäristövaikutusten minimoiminen, työntekijöiden ja arvoketjun hyvien työolojen huolehtiminen, sekä kartoittamalla oman toiminnan myönteiset vaikutukset ja vaikuttavuustavoitteet. 

3. Valinnat meillä vaikuttaa arkeen muualla ja valinnat muualla vaikuttaa arkeen täällä. Sitä on keskinäisriippuvuus.

Kun rakennamme parempaa maailmaa, ilmiöiden keskinäisriippuvuuksien tunnistaminen on välttämätöntä. Agenda2030 tarjoaa tähän parhaan mahdollisen viitekehyksen – ja Jyri Wuorisalon sanoja lainataksemme – luo tulevaisuuden liiketoimintaympäristön. 

Keskinäisriippuvuudella tarkoitetaan, että tavoitteita edistettäessä huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset muihin tavoitteisiin. Ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä tarkastellaan kokonaisuutena. Kokonaisuutena, johon kukaan ihminen tai mikään yksittäinen taho ei pysty vaikuttamaan yksin. Sen myötä keskiöön nousevat tarpeet uudenlaisille ratkaisuille – niille, joita voidaan tuottaa vain yhteistyössä muiden kanssa. Onnistunut Agenda2030:n toimeenpano edellyttääkin jatkuvaa yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden ja toimialojen välillä.

 

Toimisto2030 kiihdyttää yritysten ja yhteisöjen sisäistä ja välistä yhteistyötä tulevaisuustyöskentelyn ja yhteiskehittämisen menetelmillä. Autamme tunnistamaan nykytilan, asemoimaan oman toiminnan Agenda2030 toimintaohjelmaan, nimeämään arvojen mukaiset vastuullisuustavoitteet ja varmistaa sitoutuneen konkreettisen etenemisen.

 

Tämä näkyy myös meidän Agenda2030 tavoitteita muistuttavassa värimaailmassa, jolla haluamme myös hymy suupielessä muistuttaa, että kääritään hihat toivo edellä, keskinäisellä kunnioituksella ja pyritään vaikuttavuuteen kaikessa mitä tehdään – ilolla.  

 

 Silja, Mari ja Johanna

Kirjoittajat ovat Toimisto2030 Oy perustajajäsenet ja osakkaat. Yhteinen arvopohja, josta ponnistaa kohti visiota, luo tekemiseen merkitystä. Tutustu meihin tarkemmin täällä.