0440-362836 silja@toimisto2030.fi

 

Yrityksillä on suuri vaikutus kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuden tehdä arjessaan kestäviä valintoja. Vaikuttavuus on sitä suurempi mitä useampi on mukana. Jopa pienyritys voi asemoida oman toimintansa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja olla siten osa suurta kestävyysmurrosta – siis aktiivinen ja dynaaminen yritysvastuun edistäjä – ja lisätä siten myös kilpailukykyään tänään ja tulevaisuudessa.  

 

Meidän missio on auttaa yrityksiä asemoimaan toimintaa kestävän kehityksen eli Agenda2030 tavoitteisiin. Toimisto2030:n oman toiminnan tiekarttana on YK:n kestävän kehityksen maailmanlaajuinen toimenpideohjelma Agenda 2030, jonka pyrkimyksenä on ehkäistä ilmastonmuutosta ja lisätä toimialat ylittävää yhteistyötä kestävän tulevaisuuden luomiseksi. Tavoitteiden välinen keskinäisriippuvuus tarkoittaa sitä, että tavoiteltaessa yhtä toisen tavoitteen ei tule kärsiä – ja parhaiten tavoitteet saavutetaan huomioimalla myös muut tavoitteet. 

 

Toimisto2030:n CEO, Oivalluttaja Silja Huttunen uskoo yhteiskehittämisen voimaan uusien kestävien ratkaisujen ja toimintatapojen luomisessa, ja tähän pohjaa myös toimiston oma Agenda 2030 -työskentely. Siitä siis ohessa oman työskentelymme esimerkki:  

 

Käsittelemme kestävää kehitystä ja Agenda 2030-tavoitteita arvoketjun perspektiivistä. Keskitymme luomaan arvoa asiakkaille ja sidosryhmille osaamisemme ja palveluidemme kautta. Arvoketju syntyy kun oivallutamme asiakkaalle uusia kestävän kehityksen toimintamalleja ja prosesseja, jotka puolestaan lisäävät arvoa yrityksen tai organisaation tarjontaan, sekä sisäisiin toimintamalleihin – ja lopulta syventävät niihin sitoutumista läpi koko organisaation. Näin liiketoimintamme edistää Agenda2030 tavoitteita myös laajemmassa mittakaavassa. 

Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössämme ja tämän lisäksi tunnistaneet olennaisimmat, arvojemme ja osaamisemme mukaiset tavoitteet toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta. Tunnistaminen tehtiin arvioimalla työpajassa toimintamme vaikuttavuutta, suoria vaikutuksia, mahdollisuuksia ja riskejä. Agendan kärjiksemme nousivat näin viisi tavoitetta.  

 

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua  

Perinteisillä keinoilla ei ole pystytä ratkaisemaan kestävyyskriisiä. Yhteiskuntavastuun kehittäminen ja jatkuva kasvu vaativat laajemman – yhteisesti jaetun ja siihen sitoutuneen – ymmärryksen kestävän kehityksen keskinäisriippuvuuksista.  

Tämän saavuttaaksemme osallistamme henkilöstöänne fasilitoimassamme strategiatyössä ja pidämme huolen, että strategian kärjet asemoituu kestävän kehityksen tavoitteisiin.  

 

11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt 

Kestävän kehityksen keskinäisriippuvuuksien ymmärtäminen edellyttää yhteistyön uusintamista. Tulevaisuusajatteluun perustuva yhteistyön rakentaminen keskittyy kestävien tavoitteiden kirittämiseen, ei keskinäiseen kilpailuun.  

Toimisto fasilitoi yritys- ja yhteistyöverkostoja, auttaa tunnistamaan yhteisiä tavoitteita ja oivalluttaa tulevaisuustaitoja yhteiskunnan eri tasoilla. Lue kokemuksia esimerkiksi Kohtaaminen huipulla 2021 ja Saimaa ilmiö 2026 fasilitoidusta verkostotyöskentelystä täältä. 


 
 12 – Vastuullista kuluttamista 

Vastuullinen kuluttaminen ei tarkoita vain kestävästi tuotettuja tuotteita, vaan myös siirtymää enenevissä määrin palveluliiketoimintaan.  Myös planetaaristen kasvun rajojen hahmottaminen on vastuullisen kuluttamisen keskiössä. Lisääntynyt tietoisuus omista arvoista ja valinnoista auttaa sietämään ilmastokriisin aiheuttamaa epämukavuutta ja epävarmuutta.  

Tarjoamme työpajoja ja valmennuksia, joihin osallistumisen myötä tietoisuus omista arvoista ja valinnoista, sekä oivallukset niiden merkityksestä kestävään tulevaisuuteen, lisääntyy. 

 

13 – Ilmastotekoja 

Tavoitteet tarvitsevat tekoja. Autamme katsomaan nykyhetkeä pidemmälle, jotta tekemämme teot ilmaston ja luonnon puolesta ovat riittäviä – myös tuleville sukupolville. Yritykset ovat avainasemassa mahdollistaa kuluttajien päivittäiset ilmastoteot. 

Esimerkiksi Toimisto2030 vastuulliset valinnat omissa hankinnoissa sekä tuote-elinkaaren että jakamisen huomioiden. Kiertotalouden palveluliiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin on ensimmäinen askel ilmastotekoihin hiilineutraaliuden lisäksi, ja sitä oivallutamme kenen tahansa hyödynnettäväksi mm. matalan kynnyksen verkkokurssilla. 

 

17 – Yhteistyö ja kumppanuus 

Ei ole merkityksetöntä kuinka yhteistyötä rakennetaan. Osaamisemme sosiaalipsykologisesta ryhmien välisen yhteistyön rakentamisesta vahvistaa kumppanuuksia ja yritysverkostoja.  

Jokainen Toimisto2030 työpaja, valmennus ja fasilitointi rakennetaan palvelumuotoilun menetelmillä, rikastettuna sosiaalipsykologisilla yhteistyön vahvistamiseen tähtäävillä työkaluilla. Muotoilun menetelmillä varmistetaan, että eri osapuolia on kannustettu tuomaan omia näkemyksiä esiin ja sitoutettu sekä asiakkaita että sidosryhmiä prosessiin. 

Aktiviinen ja dynaaminen yritysvastuun edistäjä. Voisiko se olla sinun yrityksesi? 

Pääset tutustumaan vastuullisuuden kehittämisen palveluihimme täällä. Jätäthän yhteydenottopyynnön tai laita viestiä, jos voimme olla apunanne.

Iloa syksyyn,  

Mari Romppanen 

mari@toimisto2030.fi 

Kirjoittaja Mari on selkeyttäjä ja kestävän kehityksen konsultti – kupliva aikaansaaja joka pitää huolta, että asiat menevät eteen päin ja kohti tavotteita. Marin monipuolinen tausta yritysmaailmassa on antanut näkemystä erilaisten organisaatioiden toiminnasta sekä kyvyn viestiä ja paketoida hankalallekin tuntuvat asiat tiiviiseen, ymmärrettävään muotoon.